Bootcamp Teen đợt 1 – Học Kỳ Quân Đội Đặc Biệt cho các em từ 12 – 18 tuổi